Obchodní podmínky

společnosti Doveztodal s.r.o. ke kupní smlouvě

Seznamte se s našimi podmínkami pro nákup ojetého auta

Obchodní podmínky podepisujeme ve chvíli, kdy je auto vybrané a chystáme se dovoz realizovat. 


Čl. I.

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy vznikající při koupi vozidla mezi prodávajícím Doveztodal s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 076 31 871 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále také „kupující“) a jsou podle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem je prodej vozidla uvedený v kupní smlouvě.

Čl. II.

Prohlášení kupujícího

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s nimi řádně seznámit před uzavřením kupní smlouvy. Kupujícímu bylo zároveň umožněno sjednat práva a povinnosti odchylné od úpravy uvedené v těchto OP.

Čl. III.

Kupní cena

Kupní cena vozidla včetně její splatnosti, je uvedena v kupní smlouvě. Nebylo-li uvedeno odlišně, kupní cena zahrnuje jen cenu předmětu koupě (vozidla) včetně jeho příslušenství. Kupní cena nezahrnuje případná další plnění (náklady na dopravu vozidla, náklady kupujícího spojené s prohlídkou a zjištěním technického stavu vozidla, administrativní poplatky za přepis vozidla). Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Čl. IV.

Seznámení se s vozidlem, stav vozidla

Vozidlo, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, je použité (ojeté).  Kupující prohlašuje, že mu bylo umožněno vozidlo důkladně prohlédnou a seznámit se s jeho stavem. Kupujícímu bylo dále umožněno zkontrolovat technický stav a funkčnost vozidla v rámci zkušební jízdy v dostatečném čase a dostatečné délce. Kupující má právo zúčastnit se prohlídky vozidla s třetí osobou – odborníkem, kterého si může zajistit na své náklady. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím řádně seznámen s obsluhou prodávaného vozidla a byly mu poskytnuty informace týkající se užívání a údržby vozidla.

Čl. V.

Nabytí vlastnického práva k vozidlu, přechod nebezpečí škody

Vlastnické právo k předmětu koupě – vozidlu, včetně jeho příslušenství, nabývá kupující teprve okamžikem úplné úhrady kupní ceny vozidla. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí vozidla.

Čl. VI.

Odpovědnost za vady

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající neodpovídá za vady vzniklé předchozím použitím vozidla. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po předání vozidla kupujícímu, za vady způsobené běžným používáním a opotřebením vozidla, které vozidlo mělo v době předání kupujícímu, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vozidlo použité, za vady o kterých v době předání vozidla kupující musel vědět (vady zjevné), a dále za vady na které prodávající kupujícího výslovně upozornil. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady vozidla a tyto oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud tak neučiní, jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Jde-li o vadu, kterou mohl kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, nevzniká mu v takovém případě právo z vadného plnění.

V případě, že je vozidlo vybaveno filtrem pevných částic a/nebo katalyzátorem, prodávající neodpovídá za správnou funkci filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru, neboť jde o spotřební zboží s omezenou životností. V případě, že vyjde najevo, že filtr pevných částic a/nebo katalyzátor nejsou plně funkční, kupujícímu nenáležejí práva z vadného plnění z titulu neprovozuschopnosti filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru, a případných vad způsobených v důsledku nesprávné funkce či neprovozuschopnosti filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru.

Prodávající prohlašuje, že nikterak nemanipuloval s počtem najetých kilometrů u vozidla, obdobně taktéž nikterak neupravoval servisní knížku, je-li s vozidlem předána. Smluvní strany se dohodly, že prodávající neodpovídá za manipulaci / úpravu počtu najetých kilometrů vozidla a servisní knihu, které byly provedeny v době, kdy prodávající vozidlo nevlastnil.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za vozidlo.

VIII.

Řešení sporů

Prodávající tímto poskytuje spotřebiteli dle §14 odst. 2. zák. 634/1992 Sb. informaci o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na který se v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, může spotřebitel obrátit se svým podáním na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs

IX.

Ostatní

Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas prodávajícího.

Případnou smluvní pokutu vyúčtuje prodávající kupujícímu písemnou formou. Kupující je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokutu nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti kupujícího, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi automobilu dle kupní smlouvy z prostředků náležících do společného jmění manželů a že tento/tato s tím vyslovil/vyslovila souhlas. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

Kupující je povinen požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel, a to v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že tuto povinnost nesplní a prodávajícímu vznikne škoda, je povinen mu tuto nahradit.

Kupující je povinen po nabytí vlastnického práva k předmětu koupě dle této kupní smlouvy uzavřít smlouvu o zákonném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel.

X.

Ochrana osobních údajů

Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Prodávající se při zpracování osobních údajů kupujícího řídí GDPR a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

Při uzavření kupní smlouvy na základě těchto obchodních podmínek dochází k předání osobních údajů kupujícího a následnému zpracování prodávajícím.

Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, bydliště, sídlo email, telefon, datum narození, IČ, DIČ a případně další údaje předané kupujícím prodávajícímu.

Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a její naplnění.

Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy, a 5 let poté jako důkaz proti právním nárokům nebo k uplatnění právních nároků. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

K osobním údajům kupujícího budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a jeho subdodavatelé služeb, což jsou především účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího a poskytovatel webového řešení.  Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

XI.

Závěrečná ustanovení

Bude-li jakékoliv ustanovení těchto OP shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z OP a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto OP. Prodávající a kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

Pro případ, že ustanovení kupní smlouvy a OP budou v rozporu jsou rozhodná pro výklad ustanovení uvedená v kupní smlouvě.

Pro případ, že je kupující podnikatelem, vylučují smluvní

strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

Případné spory z této smlouvy budou řešeny podle platné české právní úpravy příslušnými soudy České republiky. Účastníci se dohodli, že místěn příslušným soudem bude soud příslušný dle sídla prodávajícího.

Kupní smlouvu lze doplňovat, měnit, upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnu kupní smlouvy jinou formou strany výslovně vylučují.

Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.


Sháníte ojetý vůz?